SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Výrub drevín - formulár žiadosti povolenie pre výrub drevín

 26.08.2018

vyrub   Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. aj s potrebnými informáciami o požadovaných prílohách a správnych poplatkoch.

Ďalšie informácie:  Výrub dreviny z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť Obecnému úradu v Bzenove najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu. Oznámiť skutočnosť výrubu dreviny je povinný ten kto:
• obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
• pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Vysvetlenie:
- obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
- bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majektku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Súvisiace predpisy: zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, oslobodené od správneho poplatku.