SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Centrum Rozvojového tímu

Obec Bzenov je jednou zo 60 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje. Rozvojové tímy sú koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Realizácia projektu zahŕňa aktivity v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti a sociálnej oblasti. Projekt zahŕňa aj aktivity spojené s nevyhnutným infraštruktúrnymi investíciami
- výstavba a rekonštrukcia vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov a pod., budovanie stokových sietí a ČOV, budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo. Za týmto účelom aj v obci Bzenov vzniklo Centrum rozvojového tímu (CRT), ktoré pozostáva z týchto členov rozvojového tímu (RT):

Rozvojová pracovníčka plánovania:
Mgr. Andrea Bokšová, ktorej úlohou je plánovanie úloh a kontrola nad činnosťou RT. Organizovanie komunitných fór - verejných zhromaždení, kde môžete vyjadriť svoje návrhy a očakávania na budúci rozvoj obce. Všetci obyvatelia obce budú vítaní. Určia sa potreby a problémy sidelnej komunity a stanovia sa priority, ktoré sa budú v obci riešiť prostredníctvom RT. Spoločne s členmi RT vypracujeme Rozvojový plán obce Bzenov, v ktorom budú pomenované kroky zamerané na odstránenie problémov v rôznych oblastiach.

Sociálni pracovníci:
Mgr. Lucia Valečková  a Mgr. Milovan Olejár sú povinnými členmi RT a sú zamestnancami obce. Cieľom zavedenia pozície SP je motivovať a aktivizovať jednotlivcov a rodiny na riešenie problémov a nepriaznivých životných situácií.

Nene:
Katarína Husárová Cínová a Iveta Mruzová: sú povinnými členenmi RT a sú zamestnancami obce. Cieľom zavedenia pôsobenia Nene v Rozvojovom tíme je podporiť zdravý vývin dieťaťa vo veku do 6 rokov a zvyšovať rodičovské zručností s cieľom lepšej pripravenosti nástupu detí do formálneho výchovno-vzdelávacieho procesu, uľahčiť prekonávanie jazykových, zdravotných, sociálnych, kultúrnych bariér detí z MRK a ich rodičov pri úspešnej adaptácii do predprimárneho vzdelávania, zlepšiť rodičovské kompetencie rodičov, vzťahy medzi rodičom a dieťaťom a využiť domáce prostredie na učenie, podporovať zosúladenie rodinného a pracovného života a pomáhať pri osvojovaní vedomosti o hygienických štandardoch bývania, reprodukčnom zdraví, plánovanom rodičovstve

Nenementorka:
Mgr. Nikola Marhevská, jej úlohou je koordinovať a usmerňovať Nene v jej práci s rodičmi a deťmi a spolupracovať s inštitúciami  v oblasti starostlivosti o rodinu.

Rozvojový pracovník pre bývanie:
Miroslav Husár  je povinným členom RT a je zamestnanec obce. Cieľom zavedenia pozície RPB v projekte je zlepšiť podmienky bývania prostredníctvom ním poskytovaných služieb, vybudovať a udržiavať spolunažívanie obyvateľov v susedstve a v rámci celej sídelnej komunity, zveľadiť a skrášľovať okolité prostredie pri obytných domoch, podpora v environmentálnej oblasti (čierne skládky, odpad, separácia, zeleň), zlepšiť platobnú disciplínu za riadne užívanie bytu a poskytovať podporu v pripojení domácnosti na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod a plynofikáciu.

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo:
Mgr. Veronika Zábrodská aktivizuje a podporuje rozvoj zručností, ktoré klient potrebuje na získanie zamestnania (napr. odpoveď na inzerát, telefonický kontakt so zamestnávateľom, zostavenie životopisu).

Rozvojový pracovník pre mládež:
Mgr. Tomáš Kolárik vykonáva najmä činnosti: mapuje aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí sídelnej komunity, analyzuje zistené údaje a informácie o mládeži v obci, zapája mladých ľudí do verejného života a podpora ich participácie na ňom, podporuje mládež v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií. Ďalej pripravuje a organizuje podujatia alebo programy pre mládež, spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré navštevujú „jeho deti a mládež“, podporuje možnosti ďalšieho vzdelávania v rodinách detí a mládeže, spolupracuje s kľúčovými partnermi v oblasti vzdelávania a práce s deťmi a mládežou zo sociálne vylúčeného prostredia. Pposkytuje pomoc a podporu mladým ľuďom pri dokončení základného vzdelania pre mládež bez ukončeného vzdelania s cieľom ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku, prípravy na povolanie. 
Poskytuje pomoc a podporu mladým ľuďom pri prihlásení sa na štúdium na VŠ, pripravuje študentov na prijímacie skúšky na začatie vzdelávania na SŠ a študentov na dokončenie ZŠ, organizuje kariérne poradenstvo aj za účasti rodičov, exkurzie v stredných školách, pravidelne organizuje mimoškolské aktivity a kluby.

Asistentka Centra rozvojového tímu:
Mgr. Dominika Mikulová

Asistent pre bývanie a finančnú oblasť:
František Štofanik 

 

Sme Vám k dispozícii  v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny.
Nájdete nás na poschodí OcÚ v Centre rozvojového tímu, kde Vám veľmi radi poradíme a pomôžeme v oblasti bývania, zamestnanosti, vzdelania a sociálneho zabezpečenia. Budeme mesačne robiť rôzne aktivity pre dospelých, detí, mládež.
Budeme radi ak sa budete našich aktivít zúčastňovať a zapájať sa v nich .