SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností a oznámenia k poplatku za komunálne odpady

 11.01.2024

Obec Bzenov informuje občanov o podávaní priznania k dani z nehnuteľnosti a oznámenia k poplatku za komunálne odpady.

Obec Bzenov ako príslušný správca dane oznamuje, že povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2023 (predaj, darovanie, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.). Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu  zmeny druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2024 sa podáva v termíne od 1.1.2024 do 31.1.2024. 

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na jednotnom tlačive Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“
viď. Príloha

Vypísané a podpísané tlačivá je potrebné odovzdať priamo na Matričnom úrade Bzenov príp. zaslať poštou na adresu:
Obecný úrad Bzenov, Bzenov 38, 082 42 Bzenov.

Pri poplatku za komunálne odpady, ak sa počet osôb nemenil a je zhodný s rokom 2023, nevyplýva poplatníkovi oznamovacia povinnosť.
Sadzby poplatku za komunálne odpady v porovnaní s rokom 2023 sú vyššie a sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Bzenov Dodatok č. 3 ktorým sa dopĺňa VZN č.2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BZENOV.

Daň za psa:
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.


Zoznam aktualít: