Zmluvy

ČísloZmluvná stranaNázovPredmetDátum UzavretiaSumaAkcie
1. Kúpna zmluva TDT Construction s.r.o. Kúpna zmluva Predaj pozemku par. C č.378, par. C č.379, stavby s.č.143, par.C č.379 07.05.2020 0.00€
2. Záložná zmluva TDT Construction s.r.o. Záložná zmluva Zriadenie záložného práva na zabezpečenie povinnosti dlžníka TDT Construcion s.r.o. Bzenov 179 zaplatiť kúpnu cenu za podmienok 07.05.2020 0.00€
3. Zmluva č.180220-008 webex.digital s.r.o. Zmluva o vytvorení webstránky a poskytovaní doménových a webhostingových služieb Zhotovenie webovej stránky zodpovedajúcu špecifikáciám uvedených v prílohách tejto zmluvy 19.02.2020 0.00€
4. Dodatok č.3 str.6-10 Natur - Pack, a.s. Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania d odpadmi z obalov Popis systému triedeného zberu v obci platný re rok 2020 02.01.2020 0.00€
5. Dodatok č.3 str.1-5 Natur - Pack, a.s. Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania d odpadmi z obalov Popis systému triedeného zberu v obci platný re rok 2020 02.01.2020 0.00€
6. Zmluva o poskytovaní služieb č.1 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č.1 MSD Bzenov 01 Elektronické služby katastra v správe Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 01.02.2020 0.00€
7. Dodatok č.2 TDT Construction s.r.o. Dodatok č.2 ku zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 27.08.2019 Zmena č.II 28.02.2020 0.00€
8. Cenový výmer č.1/2020 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Cenový výmer č./2020 Cenový výmer č.1/2020 na určenie maximálnych cien cestovného a prepravného a tarifných podmienok v MHD v obci Bzenov - II.tarifn 10.01.2020 0.00€
9. Zmluva o službách vo verejnom zá Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Zmluva o službách vo verejnom záujme pri prevádzkováni pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Prevádzkovanie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy 21.12.2019 0.00€
10. Dodatok č.1 TDT Construction s.r.o. Dodatok č.1 ku zmluve o uzatvorení budúcej kupnej zmluvy zo dňa 27.08.2019 Zmena čl.II 19.12.2019 0.00€
11. Dodatok č.1 ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č.1 Poistenie: majetku, povodne a záplavy,stavby, živelné, proti odcudzeniu, elektroniky a strojov, poistenie zodpovednosti za škodu 23.11.2019 0.00€
12. Dodatok č.1 Natur - Pack, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zmena článku 4.3 30.12.2017 0.00€
13. Dodatok č.3 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Zmena článku 6, bod 6.13 a Príloha č.2 Zmluvy "Predmet podpory NFP" 27.09.2019 0.00€
14. Dodatok č.2 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Zmena v článku 3. Výdavky projektu a NFP, bod 3.1 27.08.2019 0.00€
15. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpn TDT Construction s.r.o. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Predaj pozemku par. C č.378, par. C č.379, stavby s.č.143, par.C č.379 28.08.2019 0.00€
16. N20160415003D04 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR DODATOK č. N20160415003D04 k Zmluve o spolupráci Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Zmena odseku 1.1. bod 1.1.1. 12.08.2019 0.00€
17. Dodatok č.1 SBD, spol.s r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.9.2018 Príloha č. Ponúkový rozpočet-ocenený výkaz, výmer-kotolňa 11.04.2019 0.00€
18. č.1/2019 Renáta Janeková Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov za účelom využívania manikerských služieb 08.07.2019 0.00€
19. Zmluva o prenájme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Zmluva o prenájme Prenájom priestorov v ZŠ 03.07.2019 0.00€
20. 19/37/010/66 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3,ods.11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplnení niektorýc Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 28.06.2019 0.00€
21. Dodatok č.N20160415003D03 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č.N20160415003D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej interve Predlženie zmluvy- doby určitej do 31.08.2019 06.06.2019 0.00€
22. č.19/37(012/73 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4 resp. bod 6.zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplne Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec 27.05.2019 0.00€
23. Zmluva č.39 831 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytnutie dotácie pre DHZ Bzenov 11.05.2019 0.00€
24. Zmluva o spolupráci pri zbere a Ľubomír Ludvik WINDOORS Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Preprava prostredníctvom zberných nádob na šatstvo 03.05.2019 0.00€
25. Dodatok č.2 k POP pre úvery Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č.2 k Produktovým obchodným podmienkam pre úvery, bankové záruky a akreditívy Produktové obchodné podmienky k úveru 11.04.2019 0.00€
26. Dodatok č.1 Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č.1 k všeobecným obchodným podmienkam SLSP, a.s. Všeobecné obchodné podmienky 11.04.2019 0.00€
27. Sadzobník C 1 1 2019 Slovenská sporiteľňa, a. s. Sadzobník Sadzobník k dodatku 11.04.2019 0.00€
28. Dodatok č.785/CC/18-D1 k Zmluve Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č. 785/CC/18-D1 Poskytnutie úveru za účelom spolu financovania realizácie projektu"Bzenov,obecný úrad zateplenie objektu" 11.04.2019 0.00€
29. Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. §588 a násl. zák. č.40/1964 Zb. Predaj pozemku par. C KN č.347/3 09.03.2019 0.00€
30. Dodatok č.2 Natur - Pack, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zmena v článku 1.1.- doplnenie (f) 08.01.2019 0.00€
31. Dodatok č.1 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Realizácia projektu "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 20.03.2019 0.00€
32. Kúpna zmluva Ing. František Fuchs Kúpna zmluva kúpa pozemku 15.03.2019 0.00€
33. Zmluva č.190131 IFOsoft s.r.o. Prešov Zmluva o dielo č.190131 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Dodávka programového vybavenia Správa registratúry 29.01.2019 0.00€
34. Zmluva o dielo na vykonávanie st Milan Závacký Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru Vykonávanie stavebného dozoru pre realizáciu projektu"Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 11.10.2018 0.00€
35. č.9 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena článku IV. bod 4 26.10.2018 0.00€
36. Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Biznis Plus Poistenie: majetku, povodne a záplavy,stavby, živelné, proti odcudzeniu, elektroniky a strojov, poistenie zodpovednosti za škodu 21.12.2018 0.00€
37. č.PHZ-OPK1-2018-00077-003 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR Poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na Rekonštrukcia - prístavba hasičskej zbrojnice 21.09.2018 0.00€
38. č.KRHZ-PO-2018/452-103 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke Dočasné bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 29.06.2018 0.00€
39. č.2/2018 PO-STAV spol-s r. o. Zmluva o dielo Vyhotoviť dielo:"Hasičská zbrojnica-prístavba Bzenov" 07.11.2018 0.00€
40. 2018/44 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 14.11.2018 0.00€
41. Zmluva o Elektronickej službe Bu Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o Elektronickej službe Business24 Zriadenie elektronickej služby Business24 07.11.2018 0.00€
42. Produktové a obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a. s. POP depozitné produkty PS Príloha k zmluve o účte Komunal 07.11.2018 0.00€
43. Zmluva o účte Komunal Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o účte Komunal Poskytnutie účtu Komunal 07.11.2018 0.00€
44. Všeobecné obchodné podmienky SLS Slovenská sporiteľňa, a. s. Všeobecné odchodné podmienky Príloha k zmluve o úvere 07.11.2018 0.00€
45. Produktové a obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a. s. Produktové a obchodné podmienky pre úvery SLSP Príloha k zmluve o úvere 07.11.2018 0.00€
46. Sadzobník k zmluve Slovenská sporiteľňa, a. s. Sadzobník Príloha k zmluve o úvere 07.11.2018 0.00€
47. Zmluva o úvere č.785/CC/18 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o úvere Poskytnutie úveru za účelom spolu financovania realizácie projektu"Bzenov,obecný úrad zateplenie objektu" 07.11.2018 0.00€
48. Zmluva odielo SBD, spol.s r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy obecného úradu Bzenov 16.10.2018 0.00€
49. SITB-OO2-2015/000041-492 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke Záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do úžívania prebytočný hnuteľný majetok štátu, a to počítač stolný, 29.05.2015 0.00€
50. č.1/2018 MariK Mária Kolcúnová Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových pristorov 01.07.2018 0.00€
51. č.18/2018 Mesto Prešov Zmluva o spracúvaní osobných údajov Spracovanie osobných údajov za stavebný úrad/stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komun 30.06.2018 0.00€
52. Dodatok č.N20160415003D02 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č.N20160415003D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej interve Zmena a doplnenie v článku 2 10.07.2018 0.00€
53. Zmluva o dielo č.040618 Project Consult, spol.s r.o. Zmluva o dielo č.040618 uzatvorená v zmysle ustanovenia ô 536 a nasl. Obch.zákonníka v platnom znení Spracovanie a odovzdanie dokumentácie v rámci 2.kola výzvy k podaniu žiadosti o získanie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 05.06.2018 0.00€
54. Dodatok č.1 ATH-PO s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorená podľa §269 ods.2 a nasl. Obch.zákonníka dňa 01.11.2017 Zmena článku 3.3 a 5.1 zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 01.11.2017 05.06.2018 0.00€
55. Zmluva o prenájme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Zmluva o prenájme Prenájom priestorov v ZŠ 03.07.2018 0.00€
56. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I333 Ministerstvo životného prostredia SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 18.06.2018 0.00€
57. Dodatok č.1/2018 Fúra s.r.o. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Počet vyvážaných nádob podľa základnej zmluvy 21.05.2018 0.00€
58. Dohoda č.18/37/012/91 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4 resp. bod 5.zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplne Úprva práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec 21.05.2018 0.00€
59. Dohoda č.18/37/012/83 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopln Úprava práv a povinnstí účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec 21.05.2018 0.00€
60. Zmluva č.38 856 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č.38 856 Poskytnutie dotácie pre DHZ Bzenov 02.05.2018 0.00€
61. Kúpno-predajná zmluva Denisa Šoltisová rod.Kazinírová Kúpno-predajná zmluva kúpa pozemku 19.04.2018 0.00€
62. Zmluva o prenájme vianočnej výzd WAD Design s r .o. Zmluva o prenájme vianočnej výzdoby Nájom vianočnej dekorácie 20.12.2017 0.00€
63. Zmluva č.1/2018 PO-STAV spol-s r. o. Zmluva o dielo č.1/2018 "Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov-stavebné práce" 19.02.2018 0.00€
64. Zmluva o poskytovaní služieb ATH-PO s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa §269 ods.2 Obch.zákonníka č.513/1991 Zb. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci... 09.09.2017 0.00€
65. Dodatok č.8 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.8 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena článku IV. bod 4 22.12.2017 0.00€
66. č.MCO7122017 wbx,s.r.o. Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu Vytvorenie webstránky Bzenov 23.11.2017 0.00€
67. č.01/2017 Gréckokatolícke biskupstvo Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 15.12.2017 0.00€
68. 2017/41 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 13.11.2017 0.00€
69. Mandátna zmluva Ing. Rastislav Tapšák Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nsl.zákona č.513/1991 Zb. Poradenské služby pre VO ako aj zabezpečenie procesu VO Výstavba MŠ v obci Bzenov 08.08.2017 0.00€
70. Zmluva o dielo č. 1/2017 BITUNOVA spol. s r.o. Zmluva od ielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka "Oprava miestnej komunikácie v obci Bzenov" Zhotovenie stavby:Oprava miestnej komunikácie v obci Bzenov 19.07.2017 0.00€
71. Zmluva od ielo MaM plus, s.r.o. Zmluva o dielo Vypracovanie energetického auditu k stavbe OcÚ s MŠ v obci Bzenov 19.04.2017 0.00€
72. Mandátna zmluva INTERPROFIS,s.r.o. Mandátna zmluva v zmysle § 566 a násl. Obchodného zákonníka Extérne riadenie projektu "Výstavba materskej škôlky v obci Bzenov" 13.06.2017 0.00€
73. Zmluva o nájme nebytových priest M&Ms s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov 10.12.2016 0.00€
74. Zmluva o poskytnutí dotácie v pô Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu soc. a kult.potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií róms Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a umiestňovanie na trhu práce 30.12.2016 0.00€
75. ZM-SEP-IMRK2-2017-000577 str.46- Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu výstavby materskej škôlky v obci Bzenov 14.02.2017 0.00€
76. ZM-SEP-IMRK2-2017-000577 str.31- Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu výstavby materskej škôlky v obci Bzenov 14.02.2017 0.00€
77. ZM-SEP-IMRK2-2017-000577 str.16- Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu výstavby materskej škôlky v obci Bzenov 14.02.2017 0.00€
78. ZM-SEP-IMRK2-2017-000577str.1-15 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu výstavby materskej škôlky v obci Bzenov 14.02.2017 0.00€
79. ZM-SEP-IMRK2-2017-00057str-1-17 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu výstavby materskej škôlky v obci Bzenov 14.02.2017 0.00€
80. 7/2016 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.7/2016 Zmena článku IV. bod 4 03.11.2016 0.00€
81. 2016/45 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 21.11.2016 0.00€
82. Zmluva od dielo na zhotovenie pr INTERPROFIS,s.r.o. Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti Rekonštrukcia ČOV Bzenov Zhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie Rekonštrukcia ČOV Bzenov 28.10.2016 0.00€
83. Zmluva o dielo na zhotovenie pro INTERPROFIS,s.r.o. Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie Vodovod Bzenov 28.10.2016 0.00€
84. č.2016-55-12 DEXTRADE Žilina, s.r.o. Zmluva o dielo Dodávka a montáž exteriérových fitnes strojov 27.09.2016 0.00€
85. Dodatok č.1 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS) Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Zmena v čl.5 - príspevok na činnosť správcu IS DCOM 19.10.2016 0.00€
86. č.59/2016/2017 Stredná odborná škola podnikania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Realizácia výkonu odbornej praxe študentov príslušnej školy 19.09.2016 0.00€
87. Zmluva o poskytovaní služieb ATH-PO s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci... 01.11.2016 0.00€
88. Zmluva o dielo Ing. Tomáš Fabišík - PROPLANING s.r.o. Zmluva o dielo Vypracovanie a dodanie PD pre realizáciu stavby: "Výstavba novej škôlky v obci Bzenov" 23.04.2016 0.00€
89. Zmluva o poskytovaní služieb BALUR s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Poskytovanie služieb poskytovateľom pre objednávateľa za účelom prípravy objednávateľa a jeho projektu na podanie žiadosti o pos 30.06.2016 0.00€
90. 1/2016 Lusy- Lucia Jurková Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov 02.07.2016 0.00€
91. Zmluva o zabezpečení odpadu Natur - Pack, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov v obci 23.06.2016 0.00€
92. č.16/37/010/63 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2016 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 18.07.2016 0.00€
93. Dodatok č.2 Prvá Komunálna Finančná,a.s. Poistná zmluva č.11-4-11246 dodatok č.2 Poistenie: živelné, proti odcudzeniu, elektroniky a strojov, poistenie zodpovednosti za škodu 13.05.2016 0.00€
94. č.16/37/012/117 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec § 12 ods.3 písm.b) bod 4., resp.bod5 zákona č.417/2013 Z.z. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie menších obecných služieb pre obec 08.06.2016 0.00€
95. č.16/37/012/64 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec § 12 ods.3 písm.b) bod 4., resp.bod5 zákona č.417/2013 Z.z. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie menších obecných služieb pre obec 25.05.2016 0.00€
96. č.N20160415003D01 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci NP vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Zmena na strane č.16 Zmluvy o spolupráci-Príloha č.2 Príručka pre zapojené subjekty do NP 21.05.2016 0.00€
97. N20160415003 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluva o spolupráci Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni 22.04.2016 0.00€
98. č.72/2016-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy:415/2015-2050-1200 Obnova Verejného osvetlenia obce Bzenov 16.03.2016 0.00€
99. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Natur - Pack, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 30.06.2015 0.00€
100. Nájomná zmluva COOP Jednota Nájomná zmluva na prenájom miesta na umiestnenie reklamačného pútača Prenájom reklamnej plochy na ktorej bude umiestnený reklamný pútač 01.03.2016 0.00€
101. Zmluva č.1/2016 H+EKO, spol s r.o.,Košice Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č.1/2016 Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu 02.03.2016 0.00€
102. Zmluva od ielo Slovanet, a.s. Zmluva o dielo Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému 24.02.2016 0.00€
103. č.15/37/50J/44 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 30.12.2015 0.00€
104. Dodatok č.5/2015 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.5 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena článku IV. bod 4 25.03.2015 0.00€
105. č.6/2016 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.6 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena článku IV. bod 4 14.01.2016 0.00€
106. Zmluva o poskytnutí služby SAKS Management, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby Poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s realizáciou projektu kamerového systému 16.12.2015 0.00€
107. Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu soc. a kult.potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií róms Poskytnutie dotácie na účel podpory soc. a kult. potrieb riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity 24.12.2015 0.00€
108. Zmluva o dielo č.05/PSPL/15 Mgr. Roman DUBNIČKA - PSPL Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Svetelnotechnické merania pri realizácií projektu "Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov" 23.12.2015 0.00€
109. Dodatok č.1 INTERPROFIS,s.r.o. Dodatok č. 1 k Rámcovej mandátnej zmluve Špecifikácia služieb pre prípravu projektu zameraného na Výstavbu predškolského zariadenia v obci Bzenov 15.12.2015 0.00€
110. Rámcová mandátna zmluva INTERPROFIS,s.r.o. Rámcová mandátna zmluva Poskytovanie poradenských služieb, teh.pomoci, spolupráca a konzultácie pri príprave projektov... 05.12.2015 0.00€
111. č.NNP/2015005 RIMI-Security Bardejov s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov 23.11.2015 0.00€
112. č.2073/2015/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2073/2015/D Vyplňovacie právo 09.12.2015 0.00€
113. č.2075/2015/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2075/2015/D Vyplňovacie právo 09.12.2015 0.00€
114. č.1401/2015/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.1401/2015/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 09.12.2015 0.00€
115. č.1403/2015/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.1403/2015/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 09.12.2015 0.00€
116. č.415/2015-2050-1200 str.46_49 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 23.11.2015 0.00€
117. č.415/2015-2050-1200 str.41_45 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 23.11.2015 0.00€
118. č.415/2015-2050-1200 str.36_40 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 23.11.2015 0.00€
119. č.415/2015-2050-1200 str.31_35 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 23.11.2015 0.00€
120. č.415/2015-2050-1200 str.26_30 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 23.11.2015 0.00€
121. č.415/2015-2050-1200 str.21_25 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 23.11.2015 0.00€
122. č.415/2015-2050-1200 str.16_20 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 23.11.2015 0.00€
123. č.415/2015-2050-1200 str.11_15 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 23.11.2015 0.00€
124. č.415/2015-2050-1200 str.6_10 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 23.11.2015 0.00€
125. č.415/2015-2050-1200 str.1_5 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 23.11.2015 0.00€
126. č.15/37/054/188-ŠnZ str.6-10 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytvorenia prac.miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta 27.11.2015 0.00€
127. č.15/37/054/188-ŠnZ str. 1_5 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytvorenia prac.miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta 27.11.2015 0.00€
128. č.1669/3030/2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. C KN č.347/47 28.11.2015 305.00€
129. č.1668/3030/2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva Dodanie elektro-energetické zariadenie 28.11.2015 0.00€
130. OsV2015006 str.4-6 RIMI-Security Bardejov s.r.o. Zmluva o dielo OsV/2015006 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bzenov" 24.11.2015 0.00€
131. OsV2015006 str.1-3 RIMI-Security Bardejov s.r.o. Zmluva o dielo OsV/2015006 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bzenov" 24.11.2015 0.00€
132. 2015/45 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 06.11.2015 0.00€
133. 01/2015 Pokojná jeseň n. o. Zmluva č. 01/2015 o nájme nebytových proestorov Prenájom nehnuteľnosti 26.09.2015 0.00€
134. Kúpna zmluva TDT Construction s.r.o. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Predaj pozemku,prechodu peši a prejazdu sobnými a nákladnými motorovými vozidlami po pozemku 28.08.2015 0.00€
135. č.69/PO/2015/§12 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda č.69/PO/2015/§12 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie menších obecných služieb pre obec 31.05.2015 0.00€
136. Zmluva o partnerstve a spoluprác Prešovský samosprávny kraj Zmluva o partnerstve a spolupráci Vymedzenie vzájomných vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán pre realizácií asistencie pre prípravu investície s použitím ná 16.04.2015 0.00€
137. Rámcová zmluva DLC s.r.o Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby v rómskej osade - Bzenov 20.03.2015 0.00€
138. č.11-4-11246 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č.11-4-11246 dodatok č.1 Poistenie: živelné, proti odcudzeniu, elektroniky a strojov, poistenie zodpovednosti za škodu 20.03.2015 0.00€
139. Rámcová zmluva LASACHI, s.r.o. Rámcová zmluva uzavretá podľa §69 ods.2 Obchodného zákonníka Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na aktivity mesta v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 28.03.2015 0.00€
140. č.196/PO/2014/§12 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda č.196/PO/2014§12 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie menších obecných služieb pre obec 03.01.2015 0.00€
141. č.6/2015/§10 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda č.6/2015/§10 Pracovná činnosť občana v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne 02.02.2015 0.00€
142. č.15/37/50J/11 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda p poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z. z. o službá Poskytovanie fin.príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50 j zákona o službách zamestn 26.03.2015 0.00€
143. č.356/2014 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Prešov Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Kamerový systém Bzenov" 10.12.2014 5000.00€
144. č.D245/2015 KAMTEL, spol.s r.o., Kendice Zmluva o dielo č.D245/2015 Dodávka a montáž kamerového systému podľa prílohy č.1. 10.02.2015 0.00€
145. Zmluva č.2015/0013 Odpady G&G Company s.r.o. Zmluva na zabezpečenie vývozu a jeho zneškodnenia resp.znehodnotenia Zber a preprava odpadu a nakladanie s odpadmi 06.02.2015 0.00€
146. č. ZLP-2014-0143/OPIS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS) Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Komunikačné ,informačné ,elektronické služby samosprávy 13.11.2014 0.00€
147. Dodatok č.1 Metodicko - pedagogické centrum Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácií pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií pedagogického modelu školy s celodeným výchovným systémom v rámci národného proj 25.06.2014 0.00€
148. Dodatok č.1 k Dohode č.33/§50j/N Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2014 Z.z. o službách zamest Vzájomná úprava práv a povinností, týkajúcich sa spolu financovania príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestna 12.12.2014 0.00€
149. č.01/2015_CVČ Mesto Prešov Zmluva o spolu financovaní nákladov na činnosť CVČ 2015 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 22.11.2014 150.00€
150. č.01/2014_CVČ Mesto Prešov Zmluva o spolu financovaní nákladov na činnosť CVČ 2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 25.11.2014 180.00€
151. 2012/03 AUDANA AUDIT, s.r.o. Zmluva o vykonaní audítorských prác Individuálna účtovná závierka objednávateľa za rok 2011 27.01.2012 0.00€
152. 2011/03 AUDANA AUDIT, s.r.o. Zmluva o vykonaní audítorských prác Audit ročnej účtovnej závierky obce Bzenov zostavenej k 31.10.2010 30.04.2011 0.00€
153. č.1 k dohode č.69/2014/§10 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dodatok č.1 k dohode č.69/2014/§ 10 Úprava podmienok vykonávania pracovnej činnosti občanov v hmotnej núdzi 14.08.2014 0.00€
154. č.159/2014/§ 10 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi Realizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 02.10.2014 0.00€
155. č.69/2014/§ 10 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi Realizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 27.06.2014 0.00€
156. č. 11-4-11246 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva poistenie majetku 23.09.2014 27.12€
157. 09/2014 Jozef Paľuch Zmluva o nájme nehnuteľnosti 09/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 12.06.2014 18.00€
158. č.266/2014/ORHC Prešovský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie PSK Dotácia-oprava a údržba ihriska Bzenov 04.08.2014 1000.00€
159. Dohoda č. 160/§ 51/2014 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Absolventská prax 09.07.2014 0.00€
160. č. 33/§ 50j/NS/2014/ŠR Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestenej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službá Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j 23.07.2014 2186.15€
161. 22072014 ROSO Cosmetics SK s.r.o. Dohoda o skončení nájmu Skončenie nájmu NBP 23.07.2014 0.00€
162. 10/2014 Šimočko Ján Zmluva o nájme nehnuteľnosti 10/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 17.06.2014 18.00€
163. 06/2014 Erik Guman Zmluva o nájme nehnuteľnosti 06/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 06.06.2014 25.76€
164. 049/2013 HORTI, s.r.o. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
165. 08/2014 Jozef Virostek Zmluva o nájme nehnuteľnosti 08/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 10.06.2014 15.00€
166. 07/2014 Ing. Stanislav Alexovič Zmluva o nájme nehnuteľnosti 07/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 10.06.2014 18.00€
167. 05/2014 Jaroslav Dančák Zmluva o nájme nehnuteľnosti 05/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 06.06.2014 15.00€
168. č.052/2014 František Štofaník Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 16.05.2014 0.00€
169. č.051/2013 Mária Mihaľová Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 27.07.2013 0.00€
170. č.050/2013 Milan Priščák Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 20.07.2013 0.00€
171. č.048/2013 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 27.07.2013 0.00€
172. č.047/2013 Martin Eliáš Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
173. č.046/2013 Ján Ferenc Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
174. č.045/2013 Milan Diro Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
175. č.044/2013 Základná škola s materskou školou Bzenov Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
176. č.043/2013 Ing. Ľubomír Stehel Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 13.05.2013 0.00€
177. č.041/2013 Marek Chovan Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
178. č.040/2013 Ján Chovan Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
179. č.039/2013 Ing. Vincent Lučanský, CSc., Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
180. č.038/2013 PaedDr. Ladislav Kozel Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 30.04.2013 0.00€
181. č.037/2013 Jozef Beňko Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 01.05.2013 0.00€
182. č.036/2013 Margita Hajduková Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
183. č.035/2013 Pavol Mrúz Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 01.05.2013 0.00€
184. č.034/2013 Ing. Bohuslav Sýkora Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 30.04.2013 0.00€
185. č.033/2013 Ing. Jozef Halický Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
186. č.032/2013 Ján Marhevský Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 26.04.2013 0.00€
187. č.031/2013 Štefan Pravda Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 26.04.2013 0.00€
188. č.030/2013 Andrej Šimočko Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 27.04.2013 0.00€
189. č.029/2013 Jozef Kundrík Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
190. č.028/2013 Mária Rusňáková Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
191. č.027/2013 Ing. Viktor Slovenský Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
192. č.026/2013 Jozef Bednár Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 26.04.2013 0.00€
193. č.025/2013 Dušan Tomko Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 03.05.2013 0.00€
194. č.024/2013 Štefan Piatko Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
195. č.023/2013 Pavol Hajduk Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 21.05.2013 0.00€
196. č.022/2013 Juraj Smerek Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 01.05.2013 0.00€
197. č.021/2013 Ing. Jaroslav Macko Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 21.05.2013 0.00€
198. č.020/2013 Iveta Perželová Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
199. č.019/2013 Jozef Trochan Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
200. č.018/2013 Jozef Palenčár Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
201. č.017/2013 Dušan Jarkovský Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
202. č.016/2013 František Mikula Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
203. č.015/2013 Ružena Vlasáková Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
204. č.014/2013 Jozef Svat Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
205. č.013/2013 Alžbeta Liptáková Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
206. č.012/2013 Anna Harkabusová Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
207. č.011/2013 Jozef Sakala Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
208. č.010/2013 Anna Lešková Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
209. č.009/2013 Ing. Helena Jurašová Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
210. č.008/2013 Štefan Trochan Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 02.03.2013 0.00€
211. č.007/2013 Peter Leško Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Odvádzanie odpadovej vody VK 16.05.2013 0.00€
212. č.006/2013 M a M - EUROTRADE servis, s.r.o. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2301 0.00€
213. č.005/2013 Rímsko katolícka cirkev farnosť Radatice Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 05.05.2013 0.00€
214. č.004/2013 Spoločenstvo vlastníkov bytov "Bytovka Bzenov" Bzenov 130 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 02.03.2013 0.00€
215. č.003/2013 Bytové družstvo Prešov, BD Bzenov 106 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 01.05.2013 0.00€
216. č.002/2013 Bytové družstvo Prešov, BD Bzenov 105 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 01.05.2013 0.00€
217. č.001/2013 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 30.04.2013 0.00€
218. 04/2014 Štefan Matis Zmluva o nájme nehnuteľnosti 04/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 20.05.2014 25.00€
219. 03/2014 Mgr. Radovan Tarasovič Zmluva o nájme nehnuteľnosti 03/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 20.05.2014 24.00€
220. 01/2014_NBP ROSO Cosmetics SK s.r.o. Zmluva nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov 22.04.2014 0.00€
221. 02/2014 Karniš Dušan Zmluva o nájme nehnuteľnosti 02/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 03.01.2014 15.00€
222. 01/2014 Pribula Miroslav Zmluva o nájme nehnuteľnosti 01/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 03.01.2014 16.00€
223. 10033274 VAŠA Slovensko, s.r.o. Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb Stravné lístky 28.02.2014 0.00€
224. Dodatok č.3/25022014 Audit office, s.r.o. Dodatok č.3 k mandátnej zmluve zo dňa 18.1.2010 Zmeny a doplnenie MZ 26.02.2014 8100.00€
225. Dodatok č.4/2013 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.4 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena čl. IV. bod 4 02.01.2014 0.00€
226. Dodatok č.DOD/01-2013/206/2012-I Fond sociálneho rozvoja Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach 02.01.2014 0.00€
227. č.02/2013_CVČ Mesto Prešov Zmluva o spolu financovaní nákladov na činnosť CVČ Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 28.11.2013 240.00€
228. KZ 1/2013 Tibor Horváth Kúpna zmluva predaj pozemku registra E par.č.605 31.10.2013 1500.00€
229. Zmluva uzatvorená v zmysle OZ č. COOP Jednota Zmluva o dodávkach a odbere tovaru Akceptácia poukážok na nákup tovaru COOP Jednotou Prešov,prostredníctvom predajne č.01-063 13.09.2013 0.00€
230. č. 28/§ 52/2013/NP VAOTP SR-2 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre ob 19.08.2013 954.00€
231. č. 01/2013_NBP Daniel Fejerčák a skupina Zmluva nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov 03.06.2013 108.00€
232. č.807/2013/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.807/2013/D Vyplňovacie právo 05.06.2013 0.00€
233. č.502/2013/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.502/2013/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov 05.06.2013 50000.00€
234. č.32/2013 Ekoservis Slovensko s.r.o. Zmluva o dielo-podľa §536 OZ č.513/91 Zb.Prevádzk.poriadok ČOV, VK Prevádzkový poriadok ČOV, VK obce Bzenov 10.05.2013 630.00€
235. Dodatok č.2/2013 Fúra s.r.o. Dodatok č.2/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi 08.04.2013 0.00€
236. Zmluva č.7/2013 Ekoservis Slovensko s.r.o. Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie Poskytovať a vykonávať pre obec Bzenov odbornú tech. a legisl.pomoc pri prevádz. správy verejného majetku vodohos.zariadení 12.03.2013 2840.26€
237. Zmluva č.6/2013 Ekoservis Slovensko s.r.o. Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu Odborná pomoc pri správe majetku obce Bzenov spočívajúca v prevádzkovaní vodohosp.zariadení vodovodu 12.03.2013 2286.12€
238. Dodatok č.3/2013 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.3/2013 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy zmena čl.IV, bod 4 a doplnenie bodu 8 čl.IV. 06.02.2013 0.00€
239. 25.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva a Zmluva zriadení vecného bremena kúpa vodného hospodárstva 26.10.2012 1.20€
240. 206/2012-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach 12.09.2012 0.00€
241. 28/§52/2012/NP V-2 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskynutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre ob 01.06.2012 466.20€
242. Dodatok č.1/DZ221401205530101 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finačného príspevku poskytnutie NFP na realizáciu projektu Revitalizácie 26.04.2012 283528.62€
243. Dodatok č.2/10112011 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.2 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevázdkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy zmena prvého odseku bodu 4. Článku IV. zmluvy a uzavretie dodatku č.2 01.03.2012 0.00€
244. Dodatok č.1/14022011 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena prvého odseku bodu 4. Článku IV. zmluvy a uzavretie Dodatku č.1 14.02.2011 0.00€
245. zmluva z dňa 29.10.2009 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy záväzok dopravcu a záväzok obce 31.10.2009 0.00€
246. zmluva z 18.1.2012 Fúra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere zber a likvidácia odpadu v určených nádobách 18.04.2012 0.00€
247. Zmluva o dielo z 19.1.2012 Glassmont, s.r.o. Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov Zhotovenie diela-stavby - Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov 25.01.2012 273717.95€
248. MZ zo dňa 3.1.2012 Ing.Vladimír Kačmár - firma MC 44 Mandatná zmluva Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov - stavebný dozor 05.01.2012 2850.00€
249. Dodatok č.1/19102011 Jozef Knápek Dodatok č.1 k PZ zo dňa 25.10.2010 Doplnenie a zmeny údajov 19.10.2011 0.00€
250. Dodatok Jozef Knápek Dodatok k príkaznej zmluve zo dňa 25.10.2010 Doplnenie údajov 25.02.2011 0.00€
251. Dodatok č.2/16112011 Audit office, s.r.o. Dodatok č.2 k mandátnej zmluve zo dňa 18.1.2010 Zmeny a doplnenie MZ 17.11.2011 8100.00€
252. Dodatok č. 1/18102011 Audit office, s.r.o. Dodatok č.1 k mandatnej zmluve zo dňa 18.1.2010 Doplnenie a zmeny údajov 18.10.2011 0.00€
253. Dodatok č.2 /15112011 VELGOS Stanislav Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 24.8.2009 Zmeny údajov 15.11.2011 0.00€
254. Dodatok č.1 /17102011 VELGOS Stanislav Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 24.8.2009 Doplnenie a zmeny údajov 19.10.2011 0.00€
255. Z2213022004401 MPaRV SR Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Bzenov analýzy a štúdie, prezentácia regiónu 24.09.2011 34885.40€
256. Z2214012055301 MPaRV SR Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov NFP Revitalizácia 24.10.2011 299054.63€
257. 27022008 Maroš Tkáč, Demjata Licenčná zmluva SW Evidencia daní Programové vybavenie Evidencia daní 31.01.2011 0.00€
258. 96/2011-HÚ Správa katastra, Prešov Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti údaje z katastra nehnuteľnosti 31.01.2011 0.00€
259. 110110 IFOsoft s.r.o. Prešov Zmluva na dodávku programového vybavenia Programové vybavenie FA a Evidencia pošty 19.01.2011 118.80€
260. S041500044 A.S.A. spol. s r.o. Zmluva o nakladaní s KO, drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom - Dodatok Nakladanie s KO, drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom 26.11.2010 0.00€
261. 10082011 INTA, s.r.o. Trenčín Zmluva o spolupráci pri zbere odpadov Zber, likvidácia kuchynských a reštauračných olejov a tukov 11.08.2011 0.00€
262. 65/§52/2011/NP V-2 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb 08.06.2011 0.00€
263. 9/§50-NS/2011-ŠR Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 02.03.2011 0.00€
264. 30/§50j/2011 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnannosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Poskytnutie príspevku na podporu zamestnannosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami 03.05.2011 0.00€
265. 291/2010 MPSVaR Podpora sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunity obce Bzenov Podpora sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunity obce Bzenov 11.01.2011 0.00€