VZN, Smernice

VZN

Smernice

Oznámenie - Zmeny a doplnky ÚPN Obec Bzenov 2017 vrátane grafických častí.

Výkresová dokumentácia Územného plánu obce Bzenov, Zmeny a doplnky 2017.

Obstarávateľ: Obec Bzenov

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Rafajlovič, starosta


Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing. arch. Vladimír Debnár reg. č. 294; Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov,

Spracovateľ Územného plánu obce Bzenov, Zmeny a doplnky 2017: Ing. arch. Mária Čutková , SKA – AA 0377

Návrh na prerokovanie zverejnený dňa 23.6.2017

Návrh záverečného účtu obce za r.2020 zverejnený 23.4.2021

Návrh záverečného účtu za rok 2019 zverejnený dňa 15.05.2020

Návrh záverečného účtu za rok 2017 zverejnený dňa 28.3.2018

Návrh záverečného účtu za rok 2016 zverejnený dňa 15.6.2017

Návrh záverečného účtu za rok 2015 zverejnený dňa 9.5.2016