VZN, Smernice A ÚPN-O

ÚPN-O

  Oznámenie - Zmeny a doplnky ÚPN Obec Bzenov 2017 vrátane grafických častí.

  Výkresová dokumentácia Územného plánu obce Bzenov, Zmeny a doplnky 2017.

  Obstarávateľ: Obec Bzenov

  Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Rafajlovič, starosta


  Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing. arch. Vladimír Debnár reg. č. 294; Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov,

  Spracovateľ Územného plánu obce Bzenov, Zmeny a doplnky 2017: Ing. arch. Mária Čutková , SKA – AA 0377

  Návrh na prerokovanie zverejnený dňa 23.6.2017

  VZN

  Smernice

  Návrh záverečného účtu obce za r.2020 zverejnený 23.4.2021

  Návrh záverečného účtu za rok 2019 zverejnený dňa 15.05.2020

  Návrh záverečného účtu za rok 2017 zverejnený dňa 28.3.2018

  Návrh záverečného účtu za rok 2016 zverejnený dňa 15.6.2017

  Návrh záverečného účtu za rok 2015 zverejnený dňa 9.5.2016