Kultúra

KULTÚRNE PAMIATKY

Z kultúrnych pamiatok miestneho významu sa zachoval rímskokatolícky kostol sv. Andreja apoštola. Je to barokový kostolík z r. 1746, obnovený roku 1928. Polygonálne zakončená stavba je bez veže a v interiéri je krytá rovným stropom. Hladké fasády sú členené oválnymi oknami, štítové priečelie má veľký polkruhový štít a vstupný portál. Nad vstupným portálom s ušnicovou šambránou a supraporte rímsou je okrúhle okno. Po stranách a vo vrchole priečelia sa nachádza pôvodná sgrafitová ornamentika, dnes už sotva viditeľná. Hlavný oltár je barokový zo začiatku 18. stor. V strede drevenej stĺpovej architektúry je obraz sv. Andreja apoštola z 20.stor. Voľné obrazy ružencovej Panny Márie a sv. Michala archanjela sú od V. Smolku z r. 1930.

Pohrebná kaplnka, ktorá bola zbúraná, bola neogotická z čias okolo roku 1900. Predstavovala malú stavbu na pôdoryse gréckeho kríža so strešnou vežičkou nad krížením. Na trojhranných štítoch ramien kríža boli krížové kvety. Strešná vežička bola riešená na spôsob gotických sanktusníkov.

Z kostolíka pochádza i historicky cenná krstiteľnica zhruba zo 17. storočia. Za ním stojí na cintoríne zvonica so vzácnymi zvonami - zvon GEORG a zvon sv. Ondreja. Fotografie viď  FotogalériaKostolík stojí na začiatku starej zástavby obce po ľavej strane vstupu do obce smerom od Prešova. V súčasnosti slúži ako Dom nádeje/ smútku (zrekonštruovaný 3.11.2002).

V strede obce je novovystavaný pomerne veľký moderný rímsko – katolícky kostol sv. Ondreja na elipsovitom pôdoryse, úplne svojpomocne. Posvätený bol 7.11.1999 a tvorí dominantu obce na vyvýšenom mieste, ktorá sa uplatňuje v jej krajinnom obraze. Je súčasťou centra obce s verejnom zeleňou, lavičkami a ďalšími stavbami, ako je OcÚ. Ako dominanta kostola slúži freska ukrižovania sv. Ondreja, dielo Doc., akad. mal. Dušana Srvátku.

V knihe stratené Slovenské poklady II. nájdete fakty o Bzenovských obrazoch (Fotogaléria). V múzeu výtvarných umení v Budapešti vystavujú oltárne obrazy zo Bzenova z polovice 15. storočia. Tieto boli zapožičané na výstavu a ostali v Budapešti.