Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.3.2023

 08.03.2023

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.3.2023 (pondelok) v zasadacej miestnosti obecného úradu, so začiatkom rokovania o 17:00. Navrhovaný program:

1.Kontrola uznášania schopnosti a schválenie programu

2. Určenie zapisovateľa a overateľov zápisnice

3. Kontrola prijatých uznesení

4. Návrh VZN č.1/2023 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú.

obec Bzenov, v mietse kde je verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná.

5 .Schválenie odpredaja pozemku parc.č.179/4 v k.ú.Bzenov

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bzenov na r.2022

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na r.2023

8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

9. Rôzne

Pozvánka na rokovanie: TU


1 2 3 4 5 6 7