Vyhodnotenie štandardov kvality pitná a odpadová voda.

 28.02.2023

Vyhodnotenie štandardov kvality

    Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok 2022, v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. a v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Voda odpadová: TU

Voda pitná: TU


1 2 3 4 5 6 7