Vyhodnotenie štandardov kvality pitná a odpadová voda.

 15.02.2022

Vyhodnotenie štandardov kvality

    Vyhodnotenie štandardov kvalitydodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Voda odpadová: TU

Voda pitná: TU


1 2 3 4 5